GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES / Animal Science / Ph.D. Program / 2015 Curriculum

Code

Name (Turkish)

Name (English)

Year

Semester

Credit

ECTS

Z/S

102611202

Çiftlik Hayvanlarının Karşılaştırmalı Besleme Fizyolojisi

Comparative Nutritional Physiology of Farm Animals

1

G

3

5

S

102611203

Buzağı Büyütme

Calf Rearing

1

G

3

7

S

102611204

Organik Süt Sığırcılığı

Organic Dairy Husbandry

1

G

3

7

S

102611205

Süt Sığırlarında Doğrusal Tanımlama Yöntemleri

Linear Classification Methods in Dairy Cows

1

G

3

7

S

102611206

Kanatlı Hayvanların Sindirim Fizyolojisi

Digestive Physiology in Poultry

1

G

3

7

S

102611207

Deney Hayvanları ve Beslenmeleri

Experimental Animals and Their Nutrition

1

G

3

7

S

102611208

Süt Sığırlarının Beslenmesi

Nutrition of Dairy Cows

1

G

3

7

S

102611209

Genel Doğrusal Modeller

General Linear Dodels

1

G

3

5

S

102611210

Parametrik Olmayan İstatistik Yöntemler

Nonparametric Statistical Methods

1

G

3

5

S

102611211

Örnekleme Yöntemleri

Sampling Methods

1

G

3

5

S

102611212

Proje Hazırlama ve Yönetimi

Project Preparation and Management

1

G

3

5

S

102611213

Küçükbaş Hayvanlarda Kayıt Tutma Sistemleri

Small Ruminant Animal Record Keeping Systems

1

G

3

5

S

102611214

Metabolizma Hastalıkları

Metabolic Diseases

1

G

3

5

S

102611215

Küçükbaşlarda Verimlilik ve Artırılması Yolları

Increase Productivity in Small Ruminants

1

G

3

5

S

102611216

Hayvancılık İşletmelerinde Üretim Planlaması

Animal Farms Production Planning

1

G

3

5

Z

102611217

Enzim Biyoteknolojisi

Enzyme Biotechnology

1

G

3

5

S

102611218

Bilgisayar Destekli Biyoistatistik

Computer Aided Biostatistics

1

G

3

5

S

102611219

Büyüme Fizyolojisi

Growth Physiology

1

G

3

5

S

102611220

Yem Biyoteknolojisi

Food Biotechnology

1

G

3

5

S

102611221

Ekolojik Hayvansal Üretim

Ecological Animal Production

1

G

3

5

S

102611222

R ve MATLAB ile istatistik Programlama ve Analiz

Statistical Programming and Analysis with R and MATLAB

1

G

3

5

S

102611223

Hayvancılıkta Kullanılan Moleküler Teknikler

Molecular Techniques used in Animal Husbandry

1

G

3

5

S

102612301

Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)

Professionel Cource in PHD

1

G

8

22

Z

102611701

Doktora Tezi

PHD Thesis

1

B

1

8

Z

102612201

Kasaplık Hayvanların Beslenmesi

Beef animal nutrition

1

B

3

5

S

102612202

Çiftlik Hayvanlarında Üreme Problemleri

Reproduction problems in farm animals

1

B

3

7

S

102612203

Laktasyon Biyolojisi

Lactation Biology

1

B

3

7

S

102612204

Hayvancılık Örgütleri

Animal Breeding Organizations

1

B

3

7

S

102612205

Yemlik Yağlar

Dietary Fats and Oils

1

B

3

7

S

102612206

Hayvan Beslemede Biyoteknolojik Ürünlerin Kullanılması

Biotechnological Products Using on Animal Nutrition

1

B

3

7

S

102612207

Alternatif Yem Kaynakları

Alternative Feed Sources

1

B

3

7

S

102612208

Ruminant Hayvanların Sindirim Sistemi Fizyolojisi ve Metabolizma

Digestive System Physiology and Metabolism of Ruminants

1

B

3

7

S

102612209

Varyasyon Kaynakları ve Varyans Unsurlarının Tahmini

Variation Sources and Estimation of Variance Components

1

B

3

5

S

102612210

Regresyon Analizi

Regression Analysis

1

B

3

5

Z

102612211

Anket Hazırlama ve Değerlendirilmesi

Preparation and Evaluation of Survey

1

B

3

5

S

102612212

Büyüme Eğrisi Modelleri

Growth Curve Models

1

B

3

5

S

102612213

Kümes İçi Çevre Denetimi

Domestic Poultry Environmental Control

1

B

3

5

S

102612214

Karma Yem Teknolojisi

Compound Feed Technology

1

B

3

5

S

102612215

Tavuk Ürünlerinde Kalite Kontrol ve Muhafaza Yöntemleri

Poultry products Quality Control and Preservation Methods

1

B

3

5

S

102612216

Rumen Metabolizması

Rumen Metabolism

1

B

3

5

S

102612217

Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Sağlıklı ve Kaliteli Süt Üretimi

Healthy and High Quality Milk Production Dairy Farms

1

B

3

5

S

102612218

Arı Ürünlerinde Kalite Analizleri

Honey Quality Control and Analysis

1

B

3

5

S

102612219

Veri Tabanlı ve Bilgisayarlı Sürü Yönetimi

Databases and computerized Herd Management

1

B

3

5

S

102612220

Moleküler Genetik

Moleculer Genetic

1

B

3

5

S

102612221

Ana Arı Yetiştirme ve Üretim Teknikleri

Queen Bee Breeding and Production Techniques

1

B

3

5

S

102612222

Populasyon Genetiği

Population Genetics

1

B

3

5

S

102612223

Rasyon Hazırlama

Diet Formulation

1

B

3

7

Z

102612701

Seminer

Seminar

1

B

0

5

Z

G: Autumn, B: Spring, Z: Compulsory, S: Elective