GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES / Biology / Ph.D. Program / 2015 Curriculum

Code

Name (Turkish)

Name (English)

Year

Semester

Credit

ECTS

Z/S

101211201

Bitkilerde Stres Fizyolojisi

Stress Physiology in Plants

1

G

3

8

S

101211202

Bitkilerde Serbest Radikaller Ve Antioksidanlar

Free Radicals and Antioxidans in Plants

1

G

3

7

S

101211203

Bitki Biyoteknolojisi-I

Plant Biotechnology - I

1

G

3

8

S

101211204

Algoloji

Algology

1

G

3

7

S

101211205

İleri Limnoloji

Advanced Limnology

1

G

3

8

S

101211206

Akuatik Ekosistem

Aquatic Ecosystem

1

G

3

7

S

101211207

Gelişim Biyolojisi

Developmental Biology

1

G

3

8

S

101211208

Bitki Sistematiğinde Kullanılan Anatomik Özellikler

Anatomical Features Using in Plant Systematic

1

G

3

7

S

101211209

Bitki Sitogenetiği

Plant Cytogenetics

1

G

3

8

S

101211210

Sitotaksonomi

Cytotaxonomy

1

G

3

7

S

101211211

Biyolojik Bilimlerde Araştırma Ve Yazma Teknikleri

Biological Sciences Research and Writing Techniques

1

G

3

8

S

101211212

Türkiyenin Endemik Balıkları

Endemic Fishes of Turkey

1

G

3

7

S

101211213

Balık Ekolojisi

Fish Ecology

1

G

3

8

S

101211214

Denizlerde Balık Üretim Teknikleri

Fish Production Techniques in Marine

1

G

3

7

S

101211215

Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri

Age Determination Methods in Fishes

1

G

3

8

S

101211216

Balık Biyolojisi

Fish Biology

1

G

3

7

S

101211217

Bakteriyolojide Tanı Yöntemleri

Diagnostic Methods in Biology

1

G

3

8

S

101211218

İmmunolojide Antijen-Antikor Reaksiyonları

Antigen-Antibody Reactions in Immunology

1

G

3

7

S

101211219

Anaerobik Bakteriler

Anaerobic Bacteria

1

G

3

8

S

101211220

Mikrobiyolojide Kültür Yöntemleri, Sterilizasyon Ve Dezenfeksiyon

Culture Methods in microbiology, Sterilization and Disinfection

1

G

3

7

S

101211221

Çevre Biyoteknolojisi

Environmental Biotechnology

1

G

3

8

Z

101211222

Mikrobiyal Ekoloji

Microbial Ecology

1

G

3

7

S

101211223

Karşılaştırmalı Hayvan Anatomisi

Comparative Anatomy of Animals

1

G

3

8

S

101211224

Biyolojide Kromatografik Teknikler

Chromatographic Techniques in Biology

1

G

3

7

S

101211225

Biyomembranlar

Biomembrans

1

G

3

8

S

101211226

İleri Mikoloji

Advanced Mycology

1

G

3

7

S

101211227

Ekonomik Mantarlar

Economic Fungi

1

G

3

8

S

101211228

Gelişim Ve Genetik Kontrolü

Developmental and Genetic Control

1

G

3

7

S

101211229

Biyoçeşitlilik

Biodiversity

1

G

3

8

S

101211230

Evrim

Evolution

1

G

3

7

S

101211231

Türkiyenin Floristik Yapısı

Floristic Structure of Turkey

1

G

3

8

S

101211232

Toprak Mikrobiyolojisi

Soil Microbiology

1

G

3

7

S

101211233

Ekolojik Niş Modellemesine Giriş

Introduction to ecological niche modelling

1

G

3

8

S

101211234

Ekolojik İstatistik

Ecological statistics

1

G

3

8

S

101211235

Elektron Mikroskop Teknikleri-I

Technique of Electron Microscope-I

1

G

3

8

S

101211236

İleri Entomoloji

Advanced Entomology

1

G

3

8

S

101211237

Genel Endokrinoloji

General Endocrinology

1

G

3

8

S

101211238

Sinir Sistemi Histolojisi

Histology of the Nervous System

1

G

3

8

S

101211239

Obezite

Obesity

1

G

3

8

S

101211240

Hastalıklarda İmmün Sistem

Immune System In Diseases

1

G

3

8

S

101211241

Moleküler ve Hücresel İmmünoloji

Molecular and Cellular Immunology

1

G

3

8

S

101211242

Mikrobiyal İkincil Metabolitler

Microbial Secondary Metabolites

1

G

3

8

S

101211243

İhtiyolojide Araştırma Yöntemleri

Research Methods in The Ichthyology

1

G

3

8

S

101211244

Ötrifikasyon

Eutrophication

1

G

3

8

S

101211245

Balık Populasyonlarında Biyoistatistik Hesaplamalar ve Yorumları

Biostatistic Calculations and Their Interpretations in Fish Populations

1

G

3

8

S

101211246

Balık Davranışları

Fish Behaviours

1

G

3

8

S

101211247

Fungal Epidemiyoloji ve Bitki Hastalıkları İle Savaşım

Fungal Epidemiology and Control of Plant Diseases

1

G

3

5

S

101211248

Fungus Fizyolojisi

Fungal Physiology

1

G

3

5

S

101211249

Ascomycota Sistematiği

The Systematic of Ascomycota

1

G

3

5

S

101211250

Çekirdek Dışı Kalıtım

Extranuclear Inheritance

1

G

3

8

S

101211251

Balık Genetiği

The Genetics of Fish

1

G

3

8

S

101211252

Genetikte Özel Konular II

Special Topics in Genetics II

1

G

3

8

S

101211253

Model Organizmalar

Model Organisms

1

G

3

8

S

101211254

Açık Tohumlu Bitkilerin Kökeni

Origin of the Gymnospermae

1

G

3

8

S

101211255

Endemizm ve Türkiye’nin Endemik Bitkileri

Endemism and Endemic Plants of Turkey

1

G

3

8

S

101211256

Etnobotanik

Ethnobotany

1

G

3

8

S

101211257

Hifomisetes

Hyphomycetes

1

G

3

5

S

101211258

Koelomisetes

Coelomycetes

1

G

3

5

S

101212201

Bitki Büyüme Düzenleyicileri

Growth Regulator of Plant

1

B

3

8

S

101212202

Bitki Biyokimyası

Plant Biochemistry

1

B

3

7

S

101212203

Karşılaştırmalı Bitki Anatomisi

Comparative Plant Anatomy

1

B

3

8

S

101212204

Biyolojide Preparat Teknikleri

Preparation Techniques in Biology

1

B

3

7

S

101212205

İleri Bitki Anatomisi

Advanced Fish Anatomy

1

B

3

8

S

101212206

Kromozomlar

Chromosomes

1

B

3

7

S

101212207

Sitogenetik Uygulama Yöntemleri

Cytogenetic Application Methods

1

B

3

8

S

101212208

Moleküler Sistematik

Molecular Systematics

1

B

3

7

S

101212209

İçsularda Balık Üretim Teknikleri

Fish Production Techniques in Inland Water

1

B

3

8

S

101212210

İhtiyolojide Özel Konular

Special Topics in Ichthyology

1

B

3

7

S

101212211

Balıklarda Adaptasyonlar

Adaptations in Fishes

1

B

3

8

S

101212212

Biyokimyada Özel Konular

Special Topics in Biochemistry

1

B

3

7

S

101212213

Karşılaştırmalı Hayvan Fizyolojisi

Comparative Animal Physiology

1

B

3

8

S

101212214

İleri Hayvan Embriyolojisi

Advanced Animal Embryology

1

B

3

7

S

101212215

Mikrobiyal Antijenler

Microbial Antigens

1

B

3

8

S

101212216

Klinik Mikrobiyoloji

Clinical Microbiology

1

B

3

7

S

101212217

İleri Gıda Mikrobiyolojisi

Advanced Food Microbiology

1

B

3

8

S

101212218

Bakteriyoloji

Bacteriology

1

B

3

7

S

101212219

Fermentasyon Biyoteknolojisi

Fermentation Biotechnology

1

B

3

8

S

101212220

Mikrobiyal Fizyoloji

Microbial Physiology

1

B

3

7

S

101212221

Mikrofunguslar

Microfungi

1

B

3

8

S

101212222

Fitopatoloji

Phytopathology

1

B

3

7

S

101212223

Göllerde Primer Verimlilik

Primary Productivity in Lakes

1

B

3

8

S

101212224

Fitoplankton Kültürleri

Phytoplankton Cultures

1

B

3

7

S

101212225

Bitki Taksonomisinin Temel Prensipleri

Basic Principles of Plant Taxonomy

1

B

3

8

S

101212226

Davranış Biyolojisi

Behavioral Biology

1

B

3

7

S

101212227

Mammoloji

Mammology

1

B

3

8

S

101212228

Endüstriyel Mikroorganizmalar ve Biyoteknoloji İlişkisi

Industrial Microorganisms and Biotechnology Relations

1

B

3

7

S

101212229

Bitki Sistematiği Terminolojisi

Plant Systematics Terminology

1

B

3

8

S

101212230

Prokaryotik Çeşitlilik

Prokaryotic Diversity

1

B

3

7

S

101212231

Filocoğrafya

Phylogeography

1

B

3

8

S

101212232

Biyocoğrafya

Biogeography

1

B

3

8

S

101212233

Orman Fitopatolojisi

Forest Phytopathology

1

B

3

5

S

101212234

Fungal Süksesyon

Fungal Succession

1

B

3

5

S

101212235

Elektron Mikroskop Teknikleri-II

Technique of Electron Microscope-II

1

B

3

8

S

101212236

Coleoptera Sistematiği

Systematic of Coleoptera

1

B

3

8

S

101212237

İleri Endüstriyel Mikrobiyoloji

Advanced Industrial Microbiology

1

B

3

8

S

101212238

Bakteriyal Toksinler ve Saptama Yöntemleri

Bacterial Toxins and Detection Methods

1

B

3

8

S

101212239

Arkebakteri ve Biyoteknolojisi

Archeobacteria and Biotechnology

1

B

3

8

S

101212240

Mikrobiyoloji ve Mikrobiyal Genetik

Microbiology and Microbial Genetic

1

B

3

8

S

101212241

Moleküler Biyoteknoloji

Molecular Biotechnology

1

B

3

8

S

101212242

Mikrobiyal Bozunma

Microbial Deterioration

1

B

3

8

S

101212243

Sucul Ekosistemde İstilacı Türler

Invasive Species in Aquatic Ecosystems

1

B

3

8

S

101212244

Basidiomycota Sistematiği

The Systematic of Basidiomycota

1

B

3

5

S

101212246

Ekstremofiller

Extremophiles

1

B

3

8

S

101212247

Gıda Güvenliği ve Risk Analizi

Food Safety and Risk Analysis

1

B

3

8

S

101212248

Mavi Yeşil Algler (Siyanobakteriler )

Blue Gren Algae (Cyanobacteria)

1

B

3

8

S

101212249

Moleküler Sistematik

Molecular Systematics

1

B

3

8

S

101212250

Sitotaksonomi

Cytotaxonomy

1

B

3

8

S

101212251

Genetik Toksikoloji

Genetic Toxicology

1

B

3

8

S

101212252

Mutasyonlar

Mutations

1

B

3

8

S

101212253

Kapalı Tohumlu Bitkilerin Kökeni

Origin of the Angiospermae

1

B

3

8

S

101212254

Çiçek Biyolojisi

Floral Biology

1

B

3

8

S

101212255

Biyologlar için Fotoğraf Tekniği

Photography Techniques for Biologists

1

B

3

8

S

101212701

Seminer

PhD Thesis

1

B

0

8

Z

101211701

Doktora Tezi

Master Thesis

2

G

0

60

Z

101212301

Doktora Uzmanlık Alan Dersi

Specialization Field Course

2

G

0

10

Z

G: Autumn, B: Spring, Z: Compulsory, S: Elective