GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES / Agricultural Biotechnology / M.Sc. / 2015 Curriculum

Code

Name (Turkish)

Name (English)

Year

Semester

Credit

ECTS

Z/S

102711201

Üreme Endokrinolojisi

Reproduction Endocrinology

1

G

3

5

S

102711202

Fonksiyonel Gıdalar

Functional Foods

1

G

3

5

S

102711203

Bitkisel Üretimde Hücre Doku ve Organ Kültürü

Cell Tissue and Organ Culture in Crop Production

1

G

3

5

S

102711204

Böceklere Dayanıklı Transgenik Bitkiler

Insect-Resistant Transgenic Crops

1

G

3

5

S

102711205

Bitkilerde Genetik Mühendisliği

Genetic Engineering in Plants

1

G

3

5

S

102711206

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerden Sekonder Metabolit Üretimi

Secondary Metabolites Production in Aromatic and Medicinal Plants

1

G

3

5

S

102711207

Topraksız Tarım Teknikleri

Soilless Culture Techniques

1

G

3

5

S

102711208

Bahçe Bitkilerinde Stres Fizyolojisi

Stress Physiology in Horticulture

1

G

3

5

S

102711209

Organik Sebze Yetiştiriciliği

Organic Vegetable Growing

1

G

3

5

S

102711210

Örtüalti Özel Yetiştirme Teknikleri

Advanced Greenhouse Production

1

G

3

5

S

102711211

Embriyo Üretiminde Laboratuar Teknikleri

Laboratory Techniques at Embrtiyo Production

1

G

3

5

S

102711212

Çiftlik Hayvanlarında Üremenin Denetlenmesi

Monitoring of Reproduction in Farm Animals

1

G

3

5

S

102711213

Çiftlik Hayvanlarında Sperma Toplama ve İşleme Teknikleri

Sperm Collection and Processing in Farm Animals

1

G

3

5

S

102711214

Hayvansal Biyoteknoloji

Animal Biotechnology

1

G

3

5

S

102711216

İn Vitro Embriyo Üretimi

İn Vitro Embryo Production

1

G

3

7

S

102711217

Çiftlik Hayvanlarında Üreme Problemleri

Reproductive Problems in Farm Animals

1

G

3

7

S

102711218

Araştırma Projelerinin Temel Esasları ve Hazırlanması

Basic Principles and Preparation of Research Projects

1

G

3

7

S

102711219

Özel Sebze Islahı (Kışlık Sebzeler) I

Special Vegetable Breeding (Winter Vegetables) I

1

G

3

7

S

102711220

Sebze Tohumculuğunun Temel Esasları

Basic Principles of Vegetable Seed Production

1

G

3

7

S

102711221

Özel Sebze Islahı (Yazlık Sebzeler) II

Special Vegetable Breeding (Summer Vegetables) II

1

G

3

7

S

102711222

Bahçe Bitkilerinde Genetik Esaslar

Genetic Basis of Horticultural Crops

1

G

3

7

S

102711223

Sebze Tohumluklarının Tescil ve Sertifikasyonu

Vegetable Seed Registration and Certification

1

G

3

7

S

102711224

Kültür Bitkilerinin Sulanması

Irrigation of Culture Plants

1

G

3

7

S

102711225

Sulama Yönünden Toprak Su İlişkileri

Water-Soil Relations for Irrigation

1

G

3

7

S

102711226

Tarla Sulama Sistemlerinin Değerlendirilmesi

Evaluation of Farm Irrigation Systems

1

G

3

7

S

102711227

Sulama Sistemlerinde Performans Değerlendirmesi

Performance Assessment in Irrigation Systems

1

G

3

7

S

102711228

Sulama Mühendisliğinde Araştırma Teknikleri

Design and Evaluation Methods of Irrigation Experiments

1

G

3

7

S

102711229

Sera Bitkilerinin Sulanması

Irrigation Protected Cultivation

1

G

3

7

S

102711230

Tarımda Enerji Kullanımı

Energy Use in Agriculture

1

G

3

7

S

102711231

Hassas Uygulamalı Tarım

Precision Farming

1

G

3

7

S

102711232

Ekim ve Bakım Makinaları Tasarımı

Design of Planting and Cultivation Machinery

1

G

3

7

S

102711233

Tarımsal Mekanizasyonda Matematiksel Modelleme

Mathematical Modeling in Agricultural Mechanization

1

G

3

7

S

102711234

Tarımsal Mekanizasyonda İş Etüdü

Time Study in Agricultural Mechanization

1

G

3

7

S

102711235

Tarımda Bilgi Sistemleri ve Bilişim Teknolojisi

Information Systems and Technology in Agriculture

1

G

3

7

S

102711236

Biyolojik Çeşitlilik

The Biodiversity

1

G

3

6

S

102711237

İyi Tarım Uygulamaları

Good Agricultural Practices

1

G

3

6

S

102711238

Karışık Ekim Sistemleri

Mixed Planting Systems

1

G

3

6

S

102711239

Proje Hazırlama Teknikleri ve Bilimsel Makale Yazımı

Project Preparation Techniques and Writing Scientific Articles

1

G

3

6

Z

102711240

Süs Bitkileri Islahı

Breeding of Ornamental Plants

1

G

3

7

S

102711241

Kesme Çiçekler ve Yetiştirme Teknikleri

Cut Flowers and Growing Techniques

1

G

3

7

S

102711242

Süs Bitkilerinde Çoğaltım ve Fide-Fidan Üretim Teknikleri

Propagating and Seedling-Sapling Production Techniques in Ornamental Plants

1

G

3

7

S

102711243

Sulak Alan Süs Bitkileri

Ornamental Plants of Wetlants

1

G

3

7

S

102711244

Mevsimlik Çiçek Yetiştirme Teknikleri

Growing Techniques of Seasonal Flower

1

G

3

7

S

102711245

Endüstriyel Simbiyoz Uygulamaları

Application of Industrial Symbiosis

1

G

3

7

S

102711246

Yem Değerlendirme ve Analiz Yöntemleri

Feed Evaluation and Analysis Methods

1

G

3

7

S

102711247

Yem ve Gıda Teknolojisi

Feed and Food Technology

1

G

3

7

S

102711248

Silaj Mikrobiyolojisi ve Teknolojisi

Silage Microbiology and Technology

1

G

3

7

S

102711249

Excel ile Sayısal Karar Verme Teknikleri

Quantitative Decision Making Techniques with Excel

1

G

3

7

S

102711250

İleri Rasyon Hazırlama Teknikleri

Advanced Ration Preparation Techniques

1

G

3

7

S

102711251

Gıda Güvenliği ve Sertifikasyonu

Food Safety and  Certification

1

G

3

7

S

102711252

Yumurta Biyosentezi ve Biyoteknolojisi

Egg Bioscience and Biotechnology

1

G

3

7

S

102711253

Gıda Atıklarının Hayvan Beslemede Kullanımı

Food Waste to Animal Feed

1

G

3

7

S

102711254

Endüstriyel Biyoteknoloji

Industrial Biotechnology

1

G

3

7

S

102711255

Enzim Biyoteknolojisi

Enzyme Biotechnology

1

G

3

7

S

102711256

Gıda Mikrobiyolojisi

Food Microbiology

1

G

3

7

S

102711257

Fermentasyon Teknolojisi

Fermentation Technology

1

G

3

7

S

102711258

Meyve Ağaçları Fizyolojisi

Physiology of Fruit Trees

1

G

3

7

S

102711259

Meyvecilikte Anaç Islahı

Rootstock Breeding in Fruit Trees

1

G

3

7

S

102711260

Sert Kabuklu Meyveler Islahı

Breeding in Nut Crops

1

G

3

7

S

102711261

Meyve Ağaçlarında Budama ve Yeni Terbiye Sistemleri

Pruning and New Training Systems in Fruit Trees

1

G

3

7

S

102711262

Sık Dikim Meyve Bahçesi Oluşturulması ve Yönetimi

High Density Fruit Planting and Management

1

G

3

7

S

102711263

Temel Mikoloji

Fundamental Mycology

1

G

3

8

S

102711264

Fungusları Tanı Yöntemleri

Identification Methods of Fungi

1

G

3

8

S

102711265

Bitki Fungus İlişkisi

Plant-Fungus Interaction

1

G

3

8

S

102711266

Bitki Hastalıklarının Mücadelesinde Kullanılan Fungusitler

Fungusitler Fungicides Used in Plant Disease Control

1

G

3

7

S

102711267

Pestisitlerin Kullanım Tekniklikleri

Techniques for Pesticides Usage

1

G

3

7

S

102711268

Mikotoksinler

Mycotoxins

1

G

3

7

S

102711269

Bitki Hastalıklarına Karşı Alternatif Mücadele Yöntemleri

Alternative Control Measures Against Plant Diseases

1

G

3

7

S

102711270

Bitki Hastalıklarıyla Biyolojik Mücadele

Biological Control of Plant Diseases

1

G

3

7

S

102711271

Toprak Kaynaklı Bitki Patojeni Funguslar

Soil-borne Plant Pathogenic Fungi

1

G

3

7

S

102711272

Bitki Hastalıklarıyla Mücadele Yöntemleri

Managment and Control Methods for Plant Diseases

1

G

3

7

S

102711273

Entomolojide Laboratuvar Teknikleri

Preparation Techniques of Entomology

1

G

3

7

S

102711274

Zararlılarla Biyoteknik Savaşım Yöntemleri

Biotechnical Control Methods of Pests

1

G

3

8

S

102711275

Zararlılarla Biyolojik Mücadele Yöntemleri

Biological Control Methods of Pests

1

G

3

8

S

102711276

Akaroloji

Acarology

1

G

3

8

S

102711277

Nematoloji

Nematology

1

G

3

8

S

102711278

Uygulamalı Akaroloji

Applied Acarology

1

G

3

8

S

102711279

Bitki Paraziti Nematodların Biyolojik Mücadelesi

Biological Control of Plant Parasitic Nematodes

1

G

3

8

S

102711280

Böcek, Akar ve Nematod Üretim Teknikleri ve Kitle Üretimleri

Mass Rearing Techniques of Insect, Mites and Nematodes

1

G

3

8

S

102711281

Kentsel Entomoloji

Urban Pests and Control

1

G

3

8

S

102711701

Yüksek Lisans Tezi

MSc Thesis

1

G

0

8

Z

102712301

Uzmanlık Alan Dersi

Profesional Course in MSc

1

G

0

22

Z

102712701

Seminer

Seminar

1

G

0

5

Z

G: Autumn, B: Spring, Z: Compulsory, S: Elective