GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES / Advanced Technologies / M.Sc. / 2015 Curriculum

Code

Name (Turkish)

Name (English)

Year

Semester

Credit

ECTS

Z/S

103911201

Araştırma Teknikleri ve Bilimsel İletişim

Research Methodology and Scientific Communication

1

G

3

7

Z

103911202

Rekombinant DNA Teknolojisi

Recombinant DNA Technology

1

G

3

7

S

103911203

PCR ve Uygulama Alanları

PCR and Its Application

1

G

3

7

S

103911204

Moleküler Biyoteknoloji

Molecular Biotechnology

1

G

3

7

S

103911205

Invitro Koşullarda Sekonder Metabolit Üretimi

Secondary Metabolite Production in In VitroConditions

1

G

3

7

S

103911206

Bitki Hücre, Doku ve Organ Kültürlerinde Son Gelişmeler

Recent Advances in Plant Cell, Tissue and Organ Cultures

1

G

3

7

S

103911207

Polimerlerin Sentezi

Synthesis of Polymer

1

G

3

7

S

103911208

Fonksiyonel Polimerler

Functional Polymers

1

G

3

7

S

103911209

Enkapsülasyon Teknolojisi

Encapsulation Technology

1

G

3

7

S

103911210

Biyomalzemeler ve Doku Mühendisliği I

Biomaterials and Tissue Engineering I

1

G

3

7

S

103911211

Kök Hücre Biyolojisi

Stem Cell Biology

1

G

3

7

S

103911212

Kanser Biyolojisi

The Biology of Cancer

1

G

3

7

S

103911213

Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi I

Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy I

1

G

3

7

S

103911214

Reaktif Ara Ürünler Kimyası

Reactive Intermediates in Chemistry

1

G

3

7

S

103911215

İleri Teknoloji Malzemeler ve Üretim Yöntemleri

Advanced Technological Materials and Manufacturing Processes

1

G

3

7

S

103911216

Modelleme ve Benzeşim Yöntemleri

Modeling and Simulation Methods

1

G

3

7

S

103911217

İleri Mühendislik Mekaniği-I

Advanced Engineering Mechanics- I

1

G

3

7

S

103911218

Mukavemet

Durability

1

G

3

7

S

103911219

Mühendislik Matematiği

Engineering mathematics

1

G

3

7

Z

103911220

Çevremizdeki Radyasyon ve Korunma Yöntemleri

Radiation in our environment and Prevention Methods

1

G

3

7

S

103911221

Kil Mineralojisi

Clay Mineralogy

1

G

3

7

S

103911222

Magmatik Kayaçların Jeokimyası

Geochemistry of Igneous Rocks

1

G

3

7

S

103911223

Doğal Afet ve Yer Bilimlerinde Coğrafi Bilgi Sisteminin Kullanılması

Natural Diaster and Using Geographic Information System in the Earth Science

1

G

3

7

S

103911224

Mühendislik Jeolojisinde, Jeoteknik ve Zemin Uygulamaları

Geotechnical and Soil Mechanic Applications in the Engineering Geology

1

G

3

7

S

103911225

Stabilite Analizleri

Stability Analysis

1

G

3

7

S

103911226

Zemin Etüt Teknikleri

Site Investigation Techniques

1

G

3

7

S

103911227

Çevre Toksikolojisi

Environmental Toxicology

1

G

3

7

S

103911228

Çevre Mühendisliğinde Moleküler Yöntemlerin Kullanımı

The Usage of Molecular Methods in Environmental Engineering

1

G

3

7

S

103911229

Sitogenetikte Gözlemler ve Araştırma Yöntemleri

Research Technics and Observation in Cytogenetic

1

G

3

7

S

103911230

Çevresel Veri Değerlendirme

Environmental Data Assesment

1

G

3

7

S

103911231

Çevre Mühendisliğinde Temel Konular I

General Topics I in Environmental Engineering

1

G

3

7

S

103911232

İleri Çevre Mikrobiyolojisi I

Advanced Microbiology I of in Environmental Engineering

1

G

3

7

S

103911233

Çevre Mühendisliğinde Biyoprosesler

Bioprocesses in Environmental Engineering

1

G

3

7

S

103911234

Biyolojide Araştırma ve Sunum Yöntemleri

Research and Presentation Methods in Biology

1

G

3

7

S

103911235

Böcek Moleküler Biyolojisi

Molecular Biology of İnsects

1

G

3

7

S

103911236

Taksonomik Zoolojinin Prensipleri

Principles of Taxonomical Zoology

1

G

3

7

S

103911237

Diferansiyel Denklemler Ve Uygulamaları

Differential Equations and Their Applications

1

G

3

7

S

103911238

Gıda Güvenliği Yönetimi

Food Safety Management

1

G

3

7

S

103911239

Gıda Aromalandırma Teknolojisi

Technology of Food Aromatising

1

G

3

7

S

103911240

Spektroskopi

Spectroscopy

1

G

3

7

S

103911241

Kristalografi -I

Cristalography-I

1

G

3

7

S

103911242

Moleküler  Modelleme-I

Molecular Modelling I

1

G

3

7

S

103911243

İleri Çevre Biyoteknolojisi

Advanced Envinromental Biotechnology

1

G

3

7

S

103911244

İleri Arıtma Teknolojileri

Advanced Refining Technologies

1

G

3

7

S

103911245

Entomopatojenik Funguslar

Entomopatogenic Fungi

1

G

3

7

S

103911246

Entomopatojenik Mikroorganizmalarla Biyoassay Teknikleri

Bioassay Technics of Entomopatogenic Micro Organisms

1

G

3

7

S

103911247

Mikrobiyal Genetik

Microbial Genetic

1

G

3

7

S

103911248

Bakterilerin Moleküler Genetiği

Molecular Genetics of Bacteria

1

G

3

7

S

103911249

Mikroskop Teknikleri ve Mikroskopta Mineral Tayinleri

Microscop Technics and Determination of Mineral Matter on Microscop

1

G

3

7

S

103911250

İleri Metamorfik Petrografi

Advanced Metamorfic Perrographi

1

G

3

7

S

103912201

Nükleik Asitler ve Biyomühendislik

Nucleic Acids and Bioengineering

1

B

3

7

S

103912202

Fonksiyonel Genomiks: Yöntem ve Protokoller

Functional Genomics: Method and Protocols

1

B

3

7

S

103912203

Filamentözfunguslarda Kullanılan Moleküler Metotlar

Molecular Methods for Filamentous Fungi

1

B

3

7

S

1039122031

Mühendislik Jeolojisinin Esasları

Foundations of Engineering Geology

1

B

3

7

S

1039122032

Bilim Etiği ve Bilim Tarihi

Science Ethics and History of Science

1

B

3

7

S

103912204

Genetik Mühendisliği Uygulamaları

Applications of Genetic Engineering

1

B

3

7

S

103912205

Mikrobiyal Biyoteknoloji

Microbial Biotechnology

1

B

3

7

S

103912206

Bitki Hücre, Doku ve Organ Kültürlerinde Kullanılan Biyoreaktör Tipleri

The Types of Bioreactors used in Plant Cell, Tissue and Organ Cultures

1

B

3

7

S

103912207

Bitki Doku Kültürleri ile Ticari Çaplı Bitkisel Üretim

Commercial Plant Production with Plant Tissue Cultures

1

B

3

7

S

103912208

Polimer Mühendisliğinin Temelleri

Fundamentals of Polymer Engineering

1

B

3

7

S

103912209

Polimerlerin Karakterizasyonu

Characterization of Polymers

1

B

3

7

S

103912210

Çözeltilerde Makromoleküllerin Fizikokimyası

Physical Chemistry of Macromolecules in Solutions

1

B

3

7

S

103912211

Gıda Mühendisliğinde Araştırma ve Deneme Metotları

Research and Experimental Methods in Food Engineering

1

B

3

7

S

103912212

Biyomalzemeler ve Doku Mühendisliği II

Biomaterials and Tissue Engineering II

1

B

3

7

S

103912213

Gıdaların ve Biyomalzemelerin Mühendislik Özellikleri

Engineering Properties of Foods and Biomaterials

1

B

3

7

S

103912214

Hücresel ve Moleküler İmmünoloji

Cellular and Molecular Immunology

1

B

3

7

S

103912215

Adli Bilimlerde Moleküler Biyoloji

Molecular Biology in Forensic Science

1

B

3

7

S

103912216

Organik Reaksiyon Mekanizmaları

Organic Reaction Mechanisms

1

B

3

7

S

103912217

Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi II

Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy II

1

B

3

7

S

103912218

Yapısal, Termal Ve Mekanik Analiz Yöntemleri

Structural, Thermal and Mechanical Analysis Methods

1

B

3

7

S

103912219

Malzemelerin Elektriksel ve Manyetik Özellikleri

Electrical and Magnetic Properties of Materials

1

B

3

7

S

103912220

Üstün İletkenler Ve Cihaz Uygulamaları

Superconductors and Device Applications

1

B

3

7

S

103912221

İleri Mühendislik Mekaniği-II

Advanced Engineering Mechanics-II

1

B

3

7

S

103912222

İleri Malzeme Bilimi

Advanced Material Science

1

B

3

7

S

103912223

Yarı İletken Malzemeler ve Güneş Pili Uygulamaları

Semiconductor Materials and Solar Cell Applications

1

B

3

7

S

103912224

Alternatif Enerji Dönüşüm Sistemleri

Alternative Energy Conversion Systems

1

B

3

7

S

103912225

İleri İstatistiksel Jeoloji

Advanced Statistical Geology

1

B

3

7

S

103912226

Yerbilimleri için İleri Uzaktan Algılama

Advanced Remote Sensing for Geosciences

1

B

3

7

S

103912227

X Işınları Difraksiyonu İle Kil Minerallerinin Tanımlanması

Identification of clay minerals with X-ray diffraction

1

B

3

7

S

103912228

Jeolojik Problemlerin Bilgisayar İle Çözümü

Geologic Problem Solving with the Computer

1

B

3

7

S

103912229

Jeoteknik Haritalama

Geotechnical Mapping

1

B

3

7

S

103912230

Jeoteknik Deprem Mühendisliği

Geotechnical Eartquake Engineering

1

B

3

7

S

103912233

Çevresel Etki Değerlendirilmesi

Environmental Impact Assessment

1

B

3

7

S

103912234

İş Yerinde Çevre Güvenliği

Environmental Safety in Workplace

1

B

3

7

S

103912235

Toprak ve Bitki Analizleri

Soil and Plant Analyses

1

B

3

7

S

103912236

Doğal Arıtma Sistemleri

Natural Treatment Systems

1

B

3

7

S

103912237

Kentsel Ekoloji

Urban Ecology

1

B

3

7

S

103912238

Çevre Mühendisliğinde Temel Konular II

Basic Topics II  in Environmental Engineering

1

B

3

7

S

103912239

Ağır Metal Giderim Mekanizmaları

Mechanizsms of Heavy Metal Removing

1

B

3

7

S

103912240

İleri Çevre Mikrobiyolojisi II

Advanced Microbiology II  in Environmental Engineering

1

B

3

7

S

103912241

Moleküler Düzenlenme Mekanizmaları

Mechanisms of Molecular Assamblibg

1

B

3

7

S

103912242

İleri Entomoloji

Advanced Entomology

1

B

3

7

S

103912243

Biyolojik Mücadele

Biological Control

1

B

3

7

S

103912244

Gıda Ambalajlamada İleri Teknikler

Advanced Technics of Food Packaging

1

B

3

7

S

103912245

Stereo Kimya

Stereo Chemistry

1

B

3

7

S

103912246

Kristalografi -II

Cristalography-II

1

B

3

7

S

103912247

Moleküler  Modelleme-II

Molecular Modelling II

1

B

3

7

S

103912248

Biyoteknolojide Son Gelişmeler

Recent Developments of Biotechnologies

1

B

3

7

S

103912249

Su Kalitesi Yönetimi

Managing of Water Quality

1

B

3

7

S

103912250

Entomopatojenik Bakteriler

Entomopatogenic Bacteria

1

B

3

7

S

103912251

Moleküler Teknıklerde Uygulama Hataları ve Çözümleri

Application Mistakes and Solutions of Molecular Technics

1

B

3

7

S

103912252

Moleküler Biyoloji ve Genetik Veri Tabanlarının Kullanımı

Using Data Base of Genetic and Molecular Biology

1

B

3

7

S

103912253

İleri Sedimanter Petrografi

Advanced Sedimanter Petrographi

1

B

3

7

S

103912254

İleri Magmatik Petrografi

Advanced Magmatic Petrographi

1

B

3

7

S

103912701

Seminer

Seminar

1

B

0

0

Z

103911701

Yüksek Lisans Tezi

Master Thesis

2

G

0

60

Z

103912301

Uzmanlık Alan Dersi

Profesional Course in MSc

2

G

0

0

Z

G: Autumn, B: Spring, Z: Compulsory, S: Elective