GRADUATE SCHOOL OF NATURAL END APPLIED SCIENCES / Field Crops / M.Sc. / 2015 Curriculum

Code

Name (Turkish)

Name (English)

Year

Semester

Credit

ECTS

Z/S

102311201

Yem Bitkileri Özel Yetiştiriciliği ve Islahı

Special Growing Techniques and Breeding of Forage Crops

1

G

3

7

S

102311202

Tarla Araştırma ve Deneme Teknikleri

Field Research and Experimental Techniques

1

G

3

7

S

102311203

Bitki Genetik Kaynakları-I

Plant Genetic Resources I

1

G

3

7

S

102311204

Kültür Bitkilerinin Evrimi

Crop Evolution

1

G

3

8

S

102311205

Buğdaygil Yem Bitkileri Ayırım Anahtarları

Identification Keys of Forage Grasses

1

G

3

7

S

102311206

Serin İklim Tahılları Özel Yetiştirme ve Islahı

Specific Production and Breeding of Cool Season Cereals

1

G

3

8

S

102311207

Ekolojik Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği

Ecological Field Crops Production

1

G

3

8

S

102311208

Bitki Su İlişkileri

Plant Water Relationships

1

G

3

7

S

102311209

Nişasta ve Şeker Bitkileri Özel Yetiştirme Teknikleri

Special Production Techniques in Starch and Sugar Plants

1

G

3

8

S

102311210

Kültür Bitkilerinin Sulanması

Irrigation of Agricultural Crops

1

G

3

0

S

102311211

Sanayi Yağları Üretimine Yönelik Bitkiler

Industrial Oil Production Plants

1

G

3

7

S

102311212

İklim Değişikliği ve Tarımsal Üretime Etkileri

Climatic Changes and Effects on Agricultural Production

1

G

3

8

S

102311213

Otlatma Sistemleri

Grazing Systems

1

G

3

8

S

102311214

Mera Islahının Teknik Esasları

Technical Essentials in Pasture Improvement

1

G

3

7

S

102311215

Kaba Yem Değerlendirme Teknikleri

Forage Assessment Techniques

1

G

3

8

S

102311216

Tahıllarda Verimlilik Fizyolojisi

Physiology of Cereal Productivity

1

G

3

7

S

102311217

Serin İklim Tahıllarında Tohumculuk

Seed in Cool Season Cereals

1

G

3

7

S

102311218

Bitki Mukavemet Islahı

Plant  Breeding for Resistance

1

G

3

7

S

102311219

Yemeklik Tane Baklagillerde Verim Unsurları

Yield Components in Pulse Crops

1

G

3

7

S

102311220

Yemeklik Tane Baklagil Tohumculuğu ve Depolama Teknikleri

Seed in Pulse Crops  and Storage Techniques

1

G

3

7

S

102311221

Alternatif Yemeklik Baklagil Türleri  ve Tarımı

Alternative Pulse Crops Spiecies  and Cultivations

1

G

3

7

S

102311222

Yem Bitkilerinde Analiz Yöntemleri

Analysis Methods of Forage Crops

1

G

3

7

S

102311223

Herbaryum Hazırlama Teknikleri

Herbarium Preparing Tecnigues

1

G

3

8

S

102312701

Seminer

Seminar

1

G

0

0

Z

102312201

Tahıllarda Kuraklığa Dayanıklılık Islahı

Cercal Breeding for Drought Resistance

1

B

3

7

S

102312202

Tahıl Yetiştirme Teknikleri ile Kalite İlişkileri

Cercal Growing Techniques bt Quality İnteractions

1

B

3

8

S

102312203

Bilimsel Yazım Kuralları

Principles of Scientific Writing

1

B

3

8

Z

102312204

Bitki Genetik Kaynakları II

Plant Genetic Resources II

1

B

3

7

S

102312205

Baklagil Yem Bitkileri Ayırım Anahtarları

Identification Keys of Forage Legumes

1

B

3

7

S

102312206

Bitki Islahında Kullanılan Stabilite Yöntemleri

Stability Methods Used in Plant Breeding

1

B

3

7

S

102312207

Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon

Variety Registration and Certification

1

B

3

7

S

102312208

Tarla Bitkilerinde Melezleme Tekniği

Hybridization Techniques in Field Crops

1

B

3

7

S

102312209

Bitki Stres Fizyolojisi

Plant Stress Physiology

1

B

3

7

S

102312210

Yemeklik Tane Baklagiller Özel Yetiştirne ve Islahı

Specific Production and Breeding of Pulse Legumes

1

B

3

8

S

102312211

Serin İklim Tahıllarında Çeşit Kavramı ve Ayrımı

Variety Identification in Cool Season Cereals

1

B

3

7

S

102312212

Çayır Mera Ekolojisi

Range and Pasture Ecology

1

B

3

8

S

102312213

Mera Bitkileri Fizyolojisi

Physiology of Range Plants

1

B

3

8

S

102312214

Yapay Mera Kurma Teknikleri

Artificial Pasture Establisment Techniques

1

B

3

7

S

102312215

Yağ Bitkileri Özel Yetiştiriciliği ve Islahı

Special Production and Breeding of Oil Crops

1

B

3

8

S

102312216

Bitkisel Araştırmalarda Görüntü İşleme Teknikleri

Image Processing Techniques on Plant Researchs

1

B

3

7

S

102312217

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanımı ve Değerlendirilmesi

Use And Evaluation of Medicinal and Aromatic Plants

1

B

3

7

S

102312218

Şeker Bitkilerinin Tohumculuğu ve Teknolojisi

Seed Production and Technology of Sugar Plants

1

B

3

8

S

102312219

Yemeklik Tane Baklagillerde Biyolojik Azot Fiksasyonu

Biological Nitrogen Fixation in Pulse Crops

1

B

3

8

S

102312220

Yemeklik Tane Baklagillerde Kalite Kriterleri

Quality Factors in Pulse Crops

1

B

3

8

S

102312221

Tarla Bitkilerinde Allelopatinin Kullanımı

The Use of Allelopathy  in Field Crops

1

B

3

8

S

102312222

Tarla Tarımında Marjinal Alanların Kullanılması

The Use of  Marginal Lands in Field Crops Cultivation

1

B

3

8

S

102312223

Yem Bitkilerinde Kalite

Quality in Forage Crops

1

B

3

8

S

102312224

Yem Bitkilerinde Ekoloji ve Fizyoloji

Ecology and Phsiology of Forage Crops

1

B

3

7

S

102311701

Yüksek Lisans Tezi

Master Thesis

2

G

0

60

Z

102312301

Uzmanlık Alan Dersi

Specialized Training

2

G

0

0

Z

G: Autumn, B: Spring, Z: Compulsory, S: Elective