GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES / Biology / M.Sc. / 2015 Curriculum

Code

Name (Turkish)

Name (English)

Year

Semester

Credit

ECTS

Z/S

101111201

Bitkilerde Stres Fizyolojisi

Stress Physiology in Plants

1

G

3

8

S

101111202

Bitkilerde Serbest Radikaller Ve Antioksidanlar

Free Radicals and Antioxidans in Plants

1

G

3

7

S

101111203

Bitki Biyoteknolojisi-I

Plant Biotechnology - I

1

G

3

8

S

101111204

Algoloji

Algology

1

G

3

7

S

101111205

İleri Limnoloji

Advanced Limnology

1

G

3

8

S

101111206

Akuatik Ekosistem

Aquatic Ecosystem

1

G

3

7

S

101111207

Gelişim Biyolojisi

Developmental Biology

1

G

3

8

S

101111208

Bitki Sistematiğinde Kullanılan Anatomik Özellikler

Anatomical Features Using in Plant Systematic

1

G

3

7

S

101111209

Bitki Sitogenetiği

Plant Cytogenetics

1

G

3

8

S

101111210

Sitotaksonomi

Cytotaxonomy

1

G

3

7

S

101111211

Biyolojik Bilimlerde Araştırma ve Yazma Teknikleri

Biological Sciences Research and Writing Techniques

1

G

3

8

Z

101111212

Türkiyenin Endemik Balıkları

Endemic Fishes of Turkey

1

G

3

7

S

101111213

Balık Ekolojisi

Fish Ecology

1

G

3

8

S

101111214

Denizlerde Balık Üretim Teknikleri

Fish Production Techniques in Marine

1

G

3

7

S

101111215

Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri

Age Determination Methods in Fishes

1

G

3

8

S

101111216

Balık Biyolojisi

Fish Biology

1

G

3

7

S

101111217

Bakteriyolojide Tanı Yöntemleri

Diagnostic Methods in Biology

1

G

3

8

S

101111218

İmmunolojide Antijen-Antikor Reaksiyonları

Antigen-Antibody Reactions in Immunology

1

G

3

7

S

101111219

Anaerobik Bakteriler

Anaerobic Bacteria

1

G

3

8

S

101111220

Mikrobiyolojide Kültür Yöntemleri, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon

Culture Methods in microbiology, Sterilization and Disinfection

1

G

3

7

S

101111221

Çevre Biyoteknolojisi

Environmental Biotechnology

1

G

3

8

S

101111222

Mikrobiyal Ekoloji

Microbial Ecology

1

G

3

7

S

101111223

Karşılaştırmalı Hayvan Anatomisi

Comparative Anatomy of Animals

1

G

3

8

S

101111224

Biyolojide Kromatografik Teknikler

Chromatographic Techniques in Biology

1

G

3

7

S

101111225

Biyomembranlar

Biomembrans

1

G

3

8

S

101111226

İleri Mikoloji

Advanced Mycology

1

G

3

7

S

101111227

Ekonomik Mantarlar

Economic Fungi

1

G

3

8

S

101111228

Gelişim ve Genetik Kontrolü

Developmental and Genetic Control

1

G

3

7

S

101111229

Biyoçeşitlilik

Biodiversity

1

G

3

8

S

101111230

Evrim

Evolution

1

G

3

7

S

101111231

Türkiyenin Floristik Yapısı

Floristic Structure of Turkey

1

G

3

8

S

101111232

Toprak Mikrobiyolojisi

Soil Microbiology

1

G

3

7

S

101111233

Limnolojide Araştırma Yöntemleri

Research Methods in Limnology

1

G

3

8

S

101111234

Türkiye Balık Faunası

Fish Fauna of The Turkey

1

G

3

8

S

101111238

Bakteriyal Toksinler Ve Saptama Yöntemleri

Bacterial Toxins and Detection Methods

1

G

3

5

S

101111239

Prokaryotik Genetik

Genetics of Prokaryotes

1

G

3

8

S

101111240

Bitki-Mikrooorganizma İlişkileri

Plant-Microorganism Interactions.

1

G

3

8

S

101111241

Entomolojik Müze Metotları-I

The Methods of Entomological Museum-I

1

G

3

8

S

101111242

Taksonomik ve Zoolojik Numenklatür

Taxonomic and Zoologic Numenclature

1

G

3

8

S

101111243

Kromozomlar

Chromosomes

1

G

3

8

S

101111244

Türkiyenin Endemik Balıkları

Endemic Fishes of Turkey

1

G

3

8

S

101111245

Balık Biyolojisinde Araştırma Yöntemleri

The Research Methods of Fish Biology

1

G

3

8

S

101111246

Türkiye’nin Floristik Yapısı

Floristical Structure of Turkey

1

G

3

8

S

101111247

Tür Ve Türleşme

Species and Speciation

1

G

3

8

S

101111248

Damarlı Bitki Tayini Ve Değerlendirilmesi - I

Determination and Evaluation of Vascular Plants - I

1

G

3

8

S

101111249

Mantar Herbrayumu

Fungal Herbarium

1

G

3

5

S

101111250

Mikrofungus Sistematiği

Sysytematics of Microfungi

1

G

3

5

S

101111251

Fungal Ekoloji

Fungal Ecology

1

G

3

5

S

101111252

Biyometri

Biometry

1

G

3

8

S

101111253

İklim Değişikliği Biyolojisi

Climate change biology

1

G

3

8

S

10111235

Mantar Yetiştirme Teknikleri

Mushroom Production Techniques

1

G

3

5

S

10111237

Biyolojik Mücadele

Biological Control

1

G

3

5

S

101112201

Bitki Büyüme Düzenleyicileri

Growth Regulator of Plant

1

B

3

8

S

101112202

Bitki Biyokimyası

Plant Biochemistry

1

B

3

7

S

101112203

Karşılaştırmalı Bitki Anatomisi

Comparative Plant Anatomy

1

B

3

8

S

101112204

Biyolojide Preparat Teknikleri

Preparation Techniques in Biology

1

B

3

7

S

101112205

İleri Bitki Anatomisi

Advanced Fish Anatomy

1

B

3

8

S

101112206

Kromozomlar

Chromosomes

1

B

3

7

S

101112207

Sitogenetik Uygulama Yöntemleri

Cytogenetic Application Methods

1

B

3

8

S

101112208

Moleküler Sistematik

Molecular Systematics

1

B

3

7

S

101112209

İçsularda Balık Üretim Teknikleri

Fish Production Techniques in Inland Water

1

B

3

8

S

101112210

İhtiyolojide Özel Konular

Special Topics in Ichthyology

1

B

3

7

S

101112211

Balıklarda Adaptasyonlar

Adaptations in Fishes

1

B

3

8

S

101112212

Biyokimyada Özel Konular

Special Topics in Biochemistry

1

B

3

7

S

101112213

Karşılaştırmalı Hayvan Fizyolojisi

Comparative Animal Physiology

1

B

3

8

S

101112214

İleri Hayvan Embriyolojisi

Advanced Animal Embryology

1

B

3

7

S

101112215

Mikrobiyal Antijenler

Microbial Antigens

1

B

3

8

S

101112216

Klinik Mikrobiyoloji

Clinical Microbiology

1

B

3

7

S

101112217

İleri Gıda Mikrobiyolojisi

Advanced Food Microbiology

1

B

3

8

S

101112218

Bakteriyoloji

Bacteriology

1

B

3

7

S

101112219

Fermentasyon Biyoteknolojisi

Fermentation Biotechnology

1

B

3

8

S

101112220

Mikrobiyal Fizyoloji

Microbial Physiology

1

B

3

7

S

101112221

Mikrofunguslar

Microfungi

1

B

3

8

S

101112222

Fitopatoloji

Phytopathology

1

B

3

7

S

101112223

Göllerde Primer Verimlilik

Primary Productivity in Lakes

1

B

3

8

S

101112224

Fitoplankton Kültürleri

Phytoplankton Cultures

1

B

3

7

S

101112225

Bitki Taksonomisinin Temel Prensipleri

Basic Principles of Plant Taxonomy

1

B

3

8

S

101112226

Davranış Biyolojisi

Behavioral Biology

1

B

3

7

S

101112227

Mammoloji

Mammology

1

B

3

8

S

101112228

Endüstriyel Mikroorganizmalar ve Biyoteknoloji İlişkisi

Industrial Microorganisms and Biotechnology Relations

1

B

3

7

S

101112229

Bitki Sistematiği Terminolojisi

Plant Systematics Terminology

1

B

3

8

S

101112230

Prokaryotik Çeşitlilik

Prokaryotic Diversity

1

B

3

7

S

101112231

Tıbbi Biyokimya

Medical Biochemistry

1

B

3

8

S

101112232

Gastrointestinal Sistem Fizyolojisi

Gastrointestinal Physiology

1

B

3

8

S

101112233

Cardiovascular System

Cardiovascular System

1

B

3

8

S

101112234

İç Sularda Pollusyon

Pollution Inland

1

B

3

8

S

101112235

Estuarin (Nehir Ağzı) Biyolojisi

Estuarine Biology

1

B

3

8

S

101112236

Balıklarda Avlama Yöntemleri

Fishing Methods

1

B

3

8

S

101112237

Fitopatolojide Mikroskopi, Görüntüleme ve Fotoğraflama Teknikleri

Microscopy, Visualization and Photography Techniques in Phytopathology

1

B

3

5

S

101112238

Mikoriza

Mychorrhiza

1

B

3

5

S

101112239

Fungisitler

Fungicides

1

B

3

5

S

101112240

Entomolojik Müze Metotları-II

The Methods of Entomological Museum-II

1

B

3

8

S

101112241

Böcek Genitali Preparasyon Yöntemleri

Methods of Preparation in Insect Genitalia

1

B

3

8

S

101112242

Sitogenetik Uygulama Yöntemleri

Applicatıon Methods in Cytogenetics

1

B

3

8

S

101112243

Biyolojik Bilimlerde Araştırma ve Yazma Teknikleri

Research and Writing Techniques in Biological Sciences

1

B

3

8

S

101112244

Genetikte Özel Konular I

Special Topics in Genetics I

1

B

3

8

S

101112245

Türkiye Kemiricileri

Rodents of Turkey

1

B

3

8

S

101112246

Memeli Karyotipi Hazırlama ve Değerlendirme Teknikleri

Preparation and Evolution of Mammals Karyotype

1

B

3

8

S

101112247

Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler

Multivariate Statistical Analysis

1

B

3

8

S

101112248

Morfometrik Analiz Yöntemleri

Morphometric Analysis

1

B

3

8

S

101112249

Mikrobiyal Mücadele

Microbial Control

1

B

3

8

S

101112250

Moleküler Biyoloji Veri Tabanlarının Kullanımı

The Use of Molecular Biology Databases

1

B

3

8

S

101112251

Böceklerle İlişkili Patojenik ve Simbiyotik Bakteriler

Pathogenic and Symbiotic Bacteria Related to Insects

1

B

3

8

S

101112252

Bakteriyolojide Tanı Yöntemleri

Process of Identification in Bacteriology

1

B

3

8

S

101112253

Çevre Biyoteknolojisi

Environmental Biotechnology

1

B

3

8

S

101112254

1- Aktinomisetler

Actinomycetes

1

B

3

8

S

101112255

Böcek Karyotipi Hazırlama ve Değerlendirme Teknikleri

Preparation and Evaluation Techniques for Insect Karyotype

1

B

3

8

S

101112256

Böcek Taksonomisinde Özel Konular

Special Topics in Insect Taxonomy

1

B

3

8

S

101112257

Bitki Taksonomisinin Temel Prensipleri

Basic Principles of Plant Taxonomy

1

B

3

8

S

101112258

Bitki Sistematiği Terminolojisi

Terminology of Plant Systematics

1

B

3

8

S

101112259

Damarlı Bitki Tayini Ve Değerlendirilmesi - II

Determination and Evaluation of Vascular Plants - II

1

B

3

8

S

101112260

Fungal Terminoloji

Fungal Terminology

1

B

3

5

S

101112261

Mikrofungusların Trofik Yapısı

Trophical Structure of Microfungi

1

B

3

5

S

101112262

İleri Mikoloji

Advanced Mycology

1

B

3

5

S

101112263

Ekolojinin Temel İlkeleri

Fundamentals of ecology

1

B

3

8

S

101112264

Koruma Biyolojisinin Temelleri

Essentials of conservation biology

1

B

3

8

S

101112701

Seminer

Seminar

1

B

0

8

Z

101112301

Uzmanlık Alan Dersi

Specialization Field Course

2

G

0

10

Z

101111701

Yüksek Lisans Tezi

Master Thesis

2

B

0

20

Z

G: Autumn, B: Spring, Z: Compulsory, S: Elective