GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES / Education of Computer and Teaching Technologies / M.Sc. / 2015 Curriculum

Code

Name (Turkish)

Name (English)

Year

Semester

Credit

ECTS

Z/S

101911201

Öğretim Tasarımı Kuram ve Uygulamalar

Instructional Design Theory and Applications

1

G

3

7

S

101911202

Öğretim Materyalleri Tasarımı ve Değerlendirmesi

Design and Evaluation of Instructional Materials

1

G

3

7

S

101911203

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

Computer Applications in Education

1

G

3

7

S

101911204

Yapılandırmacı Öğrenme Ortamları: Kuram,Tasarım ve Değerlendirme

Constructivist Learning Environments: Theory, Design and Evaluation

1

G

3

7

S

101911205

İnternete Dayalı Eğitimde Etkileşim Uygulamaları

Internet-Based Interaction Applications in Education

1

G

3

7

S

101911206

Çoklu Ortam Tasarımı ve Uygulamaları

Multi-Media Design and Applications

1

G

3

7

S

101911207

Çağdaş Öğrenme-Öğretme Yaklaşım ve Uygulamaları-I

Contemporary Learning-Teaching Approach and Applications I

1

G

3

7

S

101911208

Bilgi Teknolojilerinin Sosyal Etkileri

Social Impacts of Information Technology

1

G

3

7

S

101911209

Öğretimsel Mesaj Tasarımı

Instructional Message Design

1

G

3

7

Z

101911210

Eğitimsel Video Tasarımı

Educational Video Design

1

G

3

7

S

101912201

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitiminde Araştırma Yöntemleri

Computer and Instructional Technology Education Research Methods

1

B

3

7

Z

101912202

Uzaktan Eğitimde Kuram ve Uygulama

Theory and Practice in Distance Education

1

B

3

7

S

101912203

Kullanıcı Aryüz Tasarımı ve Çoklu Ortam Teknolojilerinin Kullanımı

User Interface Design and Use of Multi-Media Technology

1

B

3

7

S

101912204

Bilgisayarlı İstatistik Uygulamaları

Computer Assisted  Statistical Applications

1

B

3

7

S

101912205

Çağdaş Öğrenme-Öğretme Yaklaşım Ve Uygulamaları-II

Contemporary Learning-Teaching Approach and Applications II

1

B

3

7

S

101912206

Öğretim Amaçlı Grafik Uygulamaları

Teaching Purpose Graphics Applications

1

B

3

7

S

101912207

Eğitim Teknolojisinde Kuramsal Esaslar

Theoretical Principles in Educational Technology

1

B

3

7

S

101912208

Eğitim Araştırmalarında Bilgisayar Kullanımı

Computer Applications in Education Research

1

B

3

7

S

101912209

Yazılım Değerlendirme Teknikleri

Software Evaluation Techniques

1

B

3

7

S

101912210

Öğretim Teknolojisinde Seminer

Seminar in Instructional Technology

1

B

0

0

Z

101912301

Uzmanlık Alan Dersi

Specialization Field Course

2

G

0

0

Z

101911701

Yüksek Lisans Tezi

Master Thesis

2

B

0

60

Z

G: Autumn, B: Spring, Z: Compulsary, S: Elective