Sıra no

Tez No

Yazar

Yıl

Tez Adı (Orijinal/Çeviri)

Tez Türü

Danışmanı

1

316514

ERDAL ASLANHAN

2012

Çevresel kirliliklerin takibinde kullanılacak yeni biyomonitör bitkiler
New plants for biyomonitoring of environmental pollutions

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. HARUN ÇİFTÇİ

2

316515

EMİNE MEMİŞ

2012

Yeni kiral norbornadien bis(Oksazolin) bileşiklerinin sentezi
Synthsis of new chiral norbornadiene bis(Oxazoline) compounds

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. BETÜL KARATAŞ

3

367713

ALİ İKBAL BAŞBUĞU

2014

Yeni heterosiklik bileşik furo-izokinolin-1,3-dion türevlerinin sentezi
Synthesis of new heterocyclic compound furo-isoquinoline-1,3-dione derivatives

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. GANİ KOZA

4

374143

ÖZGE YILMAZ

(03.11.2017 tarihine kadar kısıtlanmıştır.)

2014

Paladyum (Pd) probu olarak kemilüminesan reaktiflerin tasarım, sentez ve karakterizasyonu
The design, synthesis and characterization of chemiluminescent reagents as palladium (Pd) probe

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. BETÜL KARATAŞ

5

374144

RABİA DELİKUŞ (04.11.2017 tarihine kadar kısıtlanmıştır.)

2014

Kiral norbornadien bisoksazolin ligandlarının asimetrik nitroaldol (Henry) reaksiyonundaki
Applications of chiral norbornadiene bisoxazoline ligands in the asymmetric nitroaldol (Henry) reaction

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. BETÜL KARATAŞ

6

398834

GÜLŞAH TEKE

2015

Elektrotermal atomik absorpsiyon spektroskopisi yöntemiyle kalay analizinde uygun analiz koşullarının belirlenmesi
Terms of determination of proper analysis analysis method tin with electrothermal atomic absorption spectroscopy

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. SEVİ ÖZ

7

398842

MELEK BAYDAR 21.08.2016 tarihine kadar kısıtlanmıştır.

2015

pH'a duyarlıi enerji̇ transfer kasetleri̇ i̇çi̇n modül tasarım ve sentezi̇
Desıgn and synthesıs of pH sensetıve energy transfer casettes

Yüksek Lisans

PROF. DR. NADİR DEMİREL

8

380461

MURAT SEYFİ

2014

Çevresel ortamlardaki eser kromun zenginleştirme şartlarının belirlenmesi
Determination of preconcentration parameters of chrome at trace in environmental matrixes

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. HARUN ÇİFTÇİ

9

398835

DİDEM UÇAN

2015

Poli[(metoksietoksi)etoksi-ko-3-formilfenoksi]fosfazen'in sentezi ve biyosensör uygulamalarında kullanımı
Synthesis and biosensor application of poly[(methoxyethoxy)ethoxy-co-3-formylphenoxy] phosphazene

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. YUNUS KARATAŞ

10

324817

HATİCE DEMİR

2013

Halkasal asetoksienon ve hidroksienon yapısındaki kiral moleküllerin dehidrogenaz enzimleri ile biyokatalitik dönüşümleri
Bio-catalytic conversions of acetoxyenone and hydroxyenone chiral molecules using dehydrogenase enzymes

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. Ş. BETÜL SOPACI