Sıra no

Tez No

Yazar

Yıl

Tez Adı (Orijinal/Çeviri)

Tez Türü

Danışmanı

1

294859

MEHMET DEMİRBAĞ

2011

Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının kullanıldığı fen sınıflarında modsal betimleme eğitiminin öğrencilerin fen başarıları ve yazma becerilerine etkisi
The effect of multi modal instruction on student?s science achievement and writing skills in an argument based inquiry classroom

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. MURAT GÜNEL

2

301657

MEHMET FİDAN

2012

Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının fen ve teknoloji özel alan yeterlikleri hakkındaki özyeterlik algıları
Science and technology teachers' and candidate teachers' perceptions concerning their competecies in their subject speacialist area

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. YASEMİN GÖDEK ALTUK

3

301658

FERAY ATAK

2012

6 ve 7. sınıf öğrencilerinin belli başlı çevre sorunlarına yönelik farkındalıklarının incelenmesi
Investigation of 6th and 7th students' awareness of some environmental problems

Yüksek Lisans

 DOÇ. DR. ÖZLEM AFACAN

4

309165

AHMET URTEKİN

2012

İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin kuvvet ve hareket ünitesinde kullandıkları bilimsel süreç becerilerinin bazı değişkenlerle incelenmesi
An analysis of the scientific process skills of Primary School 7th grade students use in force and movement unit accorging to some variables

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. DİLBER POLAT

5

321476

İLBAN ORKUN KARAMÜFTÜOĞLU

2012

Sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu öğrencilerine verilen fen eğitiminin tutum öz yeterlik ve motivasyon üzerine etkisi
The effect of science education to the students at the social services and child protection agency (SSCPA) on their attitudes towards science, self-efficacy and motivation

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. DİLBER POLAT

6

316513

ASLIHAN ORHAN

2012

Alternatif ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin 6. sınıf fen ve teknoloji dersi yaşamımızdaki elektrik ünitesindeki öğrenci başarısına etkisi
The effects of using alternative assessment activities on students? achievements in the unit of electricity in our lives in the 6th grade science and technology course

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. ADEM TAŞDEMİR

7

324818

ÖZNUR ERBEY

2013

İlköğretim 7.sınıf öğrencilerinin öğrenme stili ile fen ve teknoloji dersi başarısı arasındaki ilişki
7th grade students' learning styles primary school teaching success with the relationship between science and technology

Yüksek Lisans

 DOÇ. DR. ABDULAH AYDIN

8

343569

VOLKAN AŞCI

02.02.2017 tarihine kadar kısıtlanmıştır.

2014

Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının fen bilgisi öğretmen adaylarının pedogojik gelişimine etkisi
The effects of argumentation based science learning on the pedagogical development of science teacher candidates

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. DİLBER POLAT

9

287046

ARZU SÖNMEZ

2011

Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının GDO'lu besinler hakkındaki bilgiler, risk algıları, tutumları ve böyle bir konunun öğretimine yönelik öz yeterlilikleri
Science and technology student teachers' knowledges, risk perceptions, attitudes about GMO foods and self-efficacy about teaching GMO foods

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. AHMET KILINÇ

10

301656

FATMA NUR ÖZTÜRK

2012

7. sınıf fen ve teknoloji müfredat modülasyonu: Öğretmenden gelen özgün anlamlar (Analojiler)
The modulation of the 7th grade science and technology curriculum: The unique meanings (Analogies) from teachers

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. ABDULLAH AYDIN

11

309164

ERKAN AKYÜREK

2012

Beyin temelli öğrenme yaklaşımının İlköğretim Fen veTeknoloji Dersi 8.sınıf öğrencilerinin akademik başarı, derse yönelik tutum, motivasyon ve hatırlama düzeylerine etkisi
The effect of brain-based learning approach on academic achievement, attitude towards course, motivation and retention of knowledge in 8th Grade Students? Science Classes

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. ÖZLEM AFACAN

12

316512

BÜŞRA İŞERİ

2012

Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının nükleer enerjinin riskleri ve faydaları hakkındaki düşüncelerine farklı bilgi kaynaklarının etkileri
Student science teachers? ideas of about risks and benefits of nuclear energy effects the different sources of knowledge

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. AHMET KILINÇ

13

380456

FATMA TURAN

2015

Ortaokul 8.sınıf fen ve teknoloji öğretim programı çerçevesinde ders kitabının bilimsel süreç becerileri açısından karşılaştırılması ve bilimsel süreç becerilerinin uygulanabilirliğine yönelik öğretmen görüşleri
Secondary school science and technology 8th grade science process skills curriculum for comparison and its application in the course book for teachers 'perceptions

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. ABDULLAH AYDIN

14

321473

DAVUT SOYSAL

2012

İlköğretim ve lise öğrencilerinin biyoçeşitliliğin azalması ile ilgili görüşleri
Primary and secondary school students opinions towards biodiversity loss

Yüksek Lisans

 DOÇ. AHMET KILINÇ

15

357176

ZÜBEYİR EMLİ

2014

Yedinci sınıf öğrencilerinin küresel ısınma konusundaki zihinsel modelleri
The mental models of secondary school 7th class students about global warming

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. ÖZLEM AFACAN

16

374148

ÇAĞRI GÜVEN

27.11.2017 tarihine kadar kısıtlanmıştır.

2014

6, 7, 8. sınıflar fen ve teknoloji dersi öğretim programı'ndaki soruların yenilenmiş bloom taksonomisi'ne göre incelenmesi
The analysing of 6th, 7th and 8th grades science and technology lesson curriculum questions according to revised bloom's taxonomy

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. ABDULLAH AYDIN

17

283722

VOLKAN HASAN KAYA

2011

Fen ve teknoloji öğretmenlerinin profesyonel gelişimlerini etkileyen etkenlere yönelik görüşler
The views concerning the factors which effect science and technology teachers? professional development

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. YASEMİN GÖDEK ALTUK