Sıra no

Tez No

Yazar

Yıl

Tez Adı (Orijinal/Çeviri)

Tez Türü

Danışmanı

1

287045

SEVGİ ÜNAL

2011

Squalıus anatolicus (Bogutskaya, 1997) (Pisces,Cyprinidae)'un sitogenetik analizi
Cytogenetic analysis of Squalius anatolicus (Bogutskaya, 1997) (Pisces,Cyprinidae)

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. MUHAMMET GAFFAROĞLU

2

294858

BÜLENT IŞIK

2011

Ampislin'in erkek sıçan kalp ve karaciğer dokularındaki yağ asitleri, kolesterol ve bazı vitamin değerlerine etkisinin incelenmesi
Observing the effects of ampicillin on fatty acids, cholestrol and some vitamins in a male rat heart and liver tissue

Yüksek Lisans

DOÇ. ALPASLAN DAYANGAÇ

3

301655

ENDER ÜNVER

2011

Sıdıklı Küçükboğaz baraj gölünde yaşayan turna balığı Esox lucius L.,1758'nın beslenme rejimi
Feeding dietary of pike Esox lucius L.,1758 inhabiting Sıdıklı Küçükboğaz dam lake

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. MAHMUT YILMAZ

4

324813

GÜLENDER AKYILDIZ

2013

Farklı yaşam ortamlarında Clarias gariepinus (Burchell, 1822) türünün solungaç, kas ve beyin dokularındaki yağ asidi, kolesterol ve vitamin (ADEK) seviyesinin belirlenmesi
The measurement of fat acid, cholesterol and vitamin levels of Clarias gariepinus (Burchell, 1822) in muscle, brain and gill tissues at different environment

Yüksek Lisans

DOÇ. ALPASLAN DAYANGAÇ

5

324812

NASİBE TEKİNER

2013

Puccinia striiformis f. sp. tritici aday patojen efektör geninin polimeraz zincir reaksiyonu ile çoğaltılması ve klonlanması

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. HATİCE ÖĞÜTÇÜ

6

337049

NURSEL BÜLBÜL

2013

Kılıçözü deresi (Kırşehir) epilitik algleri üzerine bir araştırma
A research on the epilithic algae of Kılıçözü stream (Kırşehir)

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. TÜLAY (BAYKAL) ÖZER

7

343568

ZEYNEP KARAKAŞ

2013

Çevresel kaynaklardan izole edilen Pseudomonas aeruginosa'nın bazı virülans özelliklerinin ve antibiyotiklere karşı direncinin araştırılması
İnvestigation of several virulance features and resistance against antibiotics of Pseudomonas aeruginosa isolated from environmental resource

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. BELGİN ERDEM

8

337055

ÇİĞDEM TEBER

2013

Sıdıklı Küçükboğaz Baraj Gölü (Kırşehir )'nde yaşayan Kadife balığı (Tinca tinca L., 1758)'nda ağır metal birikimi
The accumulation heavy metal of the Tench fish (Tinca tinca L., 1758) living in the Sıdıklı Küçükboğaz Dam Lake

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. MAHMUT YILMAZ

9

337053

GÖKHAN DOĞAN

2013

Erciyes Dağı (Kayseri)'nın bitki mikrofungusları
The plant microfungi of Erciyes Mountain (Kayseri)

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. MAKBULE ERDOĞDU

10

337054

ESRA ÖZDEMİR

2013

Sıdıklı Küçükboğaz Baraj Gölü'nde yaşayan turna balığı (Esox lucius L., 1758)'nda ağır metal birikimi
The accumulation heavy metal of the pike fish(Esox lucius L., 1758) living in the Sıdıklı Küçükkboğaz Dam Lake (Kırşehir)

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. MAHMUT YILMAZ

11

346167

CEM CAN CEBECİ

30.12.2016 tarihine kadar kısıtlanmıştır.

2013

İç Anadolu bölgesi Orta Kızılırmak bölümünde yetiştirilen ceviz (Juglans regia L.) ağaçlarının mikobiyotası
The mycobiota of walnut trees (Juglans regia L.), which grow up within the Middle Kizilirmak River section of the Middle Anatolian region

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. FARUK SELÇUK

12

346165

SELÇUK ZORAL

2013

İnsan kaynaklı Lactobacillus Spp. suşlarının probiyotik özelliklerinin belirlenmesi
Determination of probiotic characteristics of Lactobacillus Spp. strains from human induced.

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. ERGİN KARİPTAŞ

13

343571

TAYLAN AKTAŞ

08.01.2017 tarihine kadar kısıtlanmıştır.

2013

Farklı mevsimlerde Clarias gariepinus (Burchell, 1822) türünün kas, karaciğer, solungaç, yardımcı solunum organı ve beyin dokularında bazı eser element düzeylerinin belirlenmesi
In Clarias gariepinus (Burchell, 1822) species determination trace elements levels in 14muscle, liver, lung, accessory respiratory organ in different climatic conditions

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. ALPASLAN DAYANGAÇ

14

343570

SEDA ÇİTİL

12.02.2017 tarihine kadar kısıtlanmıştır.

2014

Emosyonel (immobilizasyon) stres oluşturulan sıçan beyninin frontal lobundaki yağ asit değerlerine ve vücut ağırlıklarına sodyum salisilâtın etkisinin belirlenmesi
Determination of the effects of sodium salicylate on fatty acids at frontal lobe of rat brain and body mass in emotiona(immobilization) stress generated rats

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. ALPASLAN DAYANGAÇ

15

357174

MİKAİL YENİÇERİ

2014

Kırşehir ilinde, dondurmalardan izole edilen hareketli aeromonas'ların antimikrobiyal direnç ve yağ asidi kompozisyonlarının incelenmesi
A study on the antimicrobial resistance and fatty acid compositions of motile aeromonas isolated from ice cream samples in the city of Kirşehi̇r (Turkey)

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. ERGİN KARİPTAŞ

16

380463

KADRİYE EKİCİ

2014

Kırşehir Boztepe ilçesi ağaç ve çalılarının mikrofungusları
Microfungi which grow up in Kirşehir Boztepe district's trees and shrubs

Yüksek Lisans

PROF. DR. ELŞAD HÜSEYİN

17

390316

MUSTAFA YILMAZ

2015

Kırşehir ili Curculionidae (Coleoptera) familyası üzerinde taksonomik ve morfolojik araştırmalar
Taxonomic and morphologic studies on the family Curculionidae (Coleoptera) of Kirşehir city

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. MAHMUT ERBEY

18

398831

AYSUN KANTER

06.08.2018 tarihine kadar kısıtlanmıştır.

2015

Kızılırmak nehrinde yayılış gösteren bazı balık türlerinin periferal kan hücrelerinin incelenmesi
The examination of peri̇pheral blood cells in some fish species living in Kızılırmak river

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. MUHAMMET GAFFAROĞLU

19

390314

YASEMİN İPEK ERBEY

2015

Bazı Curculonidae (Coleoptera) familyası bireylerinin sindirim sistemlerindeki bakteri florasının incelenmesi
The investigation of bacteri flora in digestion system of some members of Curculionidae (Coleoptera) family

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. HATİCE ÖĞÜTÇÜ